Werken op afstand vereist aanvulling op de arbeidsovereenkomst

Het Russische Ministerie van Werk heeft uitgelegd hoe het zit met werken tijdens de vrije “quarantainedagen” die door president Poetin zijn aangekondigd. Bij werken op afstand (vanuit huis) blijft het nodig een aanvulling op de arbeidsovereenkomst te laten ondertekenen door werkgever en werknemer. Een e-mailtje volstaat niet!

Het is wel tijdelijk toegestaan om de vereiste arbeidsdocumenten elektronisch uit te wisselen. Een papieren origineel kan dan achteraf volgen. Daardoor kunnen bedrijven die nog geen thuiswerken hadden geregeld, gewoon doorgaan met werk. Belangrijk blijft uiteraard dat de werknemers alle geldende quarantainevereisten respecteren om infectie met het coronavirus te voorkomen.

Neem contact op als u wilt weten hoe u thuiswerken in uw bedrijf in Rusland kunt regelen.

President Poetin kondigt vrije “quarantainedagen” en economische maatregelen aan

Op 25 maart heeft president Poetin in decreet nr. 206 extra vrije dagen aangekondigd van 30 maart tot 3 april 2020, met behoud van salaris. Deze maatregel is bedoeld om de verspreiding van het coronavirus te vertragen door mensen aan te moedigen thuis te blijven.

Dit decreet is niet van toepassing op werknemers uit de volgende vitale categorieën:

(a) continu opererende organisaties;

(b) medische en apotheekorganisaties;

c) organisaties die de bevolking voorzien van levensmiddelen en goederen voor de eerste levensbehoeften;

d) organisaties die dringend werk uitvoeren onder buitengewone omstandigheden;

e) organisaties die dringende reparatie- en afhandelingsoperaties uitvoeren.

Als een bedrijf in een van de categorieën uit de lijst valt, hebben werknemers geen recht op de extra vrije dagen. Van 30 maart tot 3 april 2020 werken ze zoals gewoonlijk. Werkgevers hoeven voor hen geen speciale werkopdracht uit te vaardigen om te werken in het weekend, en ze hoeven ook geen toestemming van de werknemer te verkrijgen.

Wij zijn van mening dat het decreet van de president moet worden uitgevoerd, omdat het op basis van de grondwet bindend is voor het grondgebied van de Russische Federatie. Wanneer een bedrijf zijn werknemers toch laat werken gedurende de aangegeven periode kan dit, gezien het buitengewone karakter van de huidige situatie, leiden tot aansprakelijkheid. Aansprakelijkheid kan zijn:

 • Administratief: een boete tot 30.000 roebel of opschorting van activiteiten tot 90 dagen;
 • Strafrechtelijk: vrijheidsbeneming voor één jaar tot vijf jaar.

In zijn toespraak op 25 maart kondigde Vladimir Poetin ook de implementatie aan van economische maatregelen zoals:

 • Een verlaging van de sociale betalingen voor kleine en middelgrote ondernemingen van 30% naar 15%;
 • Ziekteverlof tot het einde van het jaar ter hoogte van één minimumloon;
 • Belastinguitstel (met uitzondering van BTW) voor kleine en middelgrote ondernemingen;
 • Een moratorium van zes maanden op het indienen van faillissementsaanvragen;
 • Een belasting van 13% op interesten ontvangen door burgers met een totaal spaartegoed van meer dan 1 miljoen roebel;
 • Een verhoogde dividendbelasting van 15% in plaats van 2%.

Laat het ons weten als u vragen heeft hebt over de vrije dagen, toepasselijke salarissen of andere maatregelen.

Uitgifte van werkvergunningen hervat, visa verlengd

Ministerie van Binnenlandse Zaken van Rusland: aanvragen voor werkvergunningen hervat en alle categorieën van visa verlengd vanaf 19 maart vanwege de verspreiding van COVID-19.

Vanaf 19 maart kunnen vreemdelingen een verlenging krijgen van hun tijdelijk verblijf in de Russische Federatie. Alle categorieën visa en tijdelijk verblijf (voor buitenlanders die geen visum nodig hebben) kunnen worden verlengd. Dit geldt ook voor mensen met een reeds verlopen visum.

Om dit te doen, moeten buitenlandse burgers een aanvraag indienen bij de dichtstbijzijnde territoriale instantie van het ministerie van Binnenlandse Zaken (‘MBZ’) van de Russische Federatie met een verklaring die in een willekeurige vorm is opgesteld.

Tijdelijke verblijfsvergunningen en verblijfstitels kunnen ook worden verlengd als ze verlopen zijn.

Daarnaast hervat het MBZ de ontvangst van aanvragen voor toestemming om buitenlandse werknemers in dienst te nemen en werkvergunningen voor buitenlandse onderdanen die zich al op het grondgebied van Rusland bevinden. Aanvragen voor buitenlandse onderdanen in het buitenland worden nog steeds opgeschort.

Ook kunnen arbeidsmigranten een nieuw octrooi aanvragen zonder daarvoor Rusland uit te reizen en zonder aansprakelijk te zijn als zij zich niet aan de termijnen voor een dergelijke aanvraag hebben kunnen houden.

Voor uw referentie: https://мвд.рф/contacts/presscenter/comments/item/19813472 (alleen in het Russisch)

Toegang tot Rusland en visa voor buitenlanders opgeschort

Vanaf 18 maart 2020 tot 1 mei 2020 hanteert de Russische Federatie zeer strenge toegangsbeperkingen voor buitenlanders. De maatregel werd genomen door de Russische regering in Decreet Nr. 635-Р van 16 maart 2020 in de strijd tegen het COVID-19 virus.

Zakenreizigers, toeristen, buitenlandse familieleden worden niet toegelaten in Rusland, ook niet als zij via Belarus komen of de Witrussische nationaliteit hebben.

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken van de Russische Federatie schorst tijdelijk de aanvaarding op van aanvragen, de uitvoering en de afgifte van alle categorieën van visa aan buitenlandse burgers en staatlozen.

Sommige categorieën buitenlanders zijn vrijgesteld van het Decreet, zoals diplomaten, medewerkers van internationale organisaties en hun gezinsleden. Ook mensen die werkzaam zijn in het internationale weg-, spoor-, zee- en luchtvervoer en mensen die vanwege het overlijden van een naast familielid naar Rusland komen vormen een uitzondering op de regel.

Personen die permanent in Rusland verblijven kunnen ook naar hun huis in Rusland terugkeren.

Daarnaast hebben het Ministerie van Binnenlandse Zaken van Rusland en zijn territoriale lichamen tijdelijk de aanvaarding opgeschort van aanvragen, de verwerking en afgifte van:

– uitnodigingen om de Russische Federatie binnen te komen en

– werkvergunningen voor de bovengenoemde buitenlandse burgers.

Neemt u gerust contact op voor meer informatie.

Wij verwijzen u ook naar Decreet 635-р (alleen in het Russisch): http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003170002

Beroep op overmacht bij Corona-virus- certificaat Kamer van Koophandel

Het coronavirus heeft een enorme impact op de handel tussen internationale partijen. Door sluiting van productiefaciliteiten, logistieke beperkingen en personeelsuitval kan het problematisch zijn uw contractuele verplichtingen tijdig na te komen. U kunt dan beroep doen op de clausule inzake overmacht (force majeure) in uw contract. Afhankelijk van de omschrijving, zal het coronavirus kunnen worden geïnterpreteerd als een omstandigheid van overmacht. Contracten naar Russisch recht bevatten bijna altijd een overmachtsclausule. Nederlandse contracten wat minder vaak.

Maar ook als er geen overmachtsbepaling in uw contract staat, kan er een uitweg zijn. Een tekortkoming in de nakoming (bijv. niet-levering) is niet altijd toerekenbaar aan de nalatige partij. Een tekortkoming kan de schuldenaar niet worden toegerekend, indien zij niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt (artikel 6:75 Nederlands BW). Van de partij die in overmacht verkeert kan in beginsel geen nakoming worden verlangd. Ook kan geen schadevergoeding worden verlangd.

Daarbij is wel vereist dat de omstandigheden van overmacht nakoming dermate ernstig zijn dat nakoming voor de desbetreffende partij onmogelijk moet worden geacht. Dat betekent ofwel dat nakoming absoluut/fysiek onmogelijk is, ofwel dat nakoming dermate bezwarend is dat deze in redelijkheid niet van de schuldenaar kan worden gevraagd. De schuldenaar zal dat moeten aantonen met een beroep op alle omstandigheden van het geval. Als de wederpartij het daarmee oneens is zal de schuldenaar zijn gelijk moeten halen bij een arbitrage-instelling of rechtbank.

Ook in Rusland geldt dat de bewijslast bij de schuldenaar ligt*. De Russische regering heeft het recht bepaalde omstandigheden aan te wijzen als force majeure voor staatsaankopen en valutatransacties**, maar heeft dat tot dusver niet gedaan voor het COVID-19 virus.

Wilt uw meer weten over de leveringsverplichting en overmacht naar Russisch recht? Wij kunnen u helpen bij het verkrijgen van een certificaat van de Kamer van Koophandel als bewijs dat u niet aansprakelijk bent voor het niet nakomen van verplichtingen. Dit kan u veel geld besparen voor schadevergoeding en (in Rusland veelgebruikte) boetes voor niet-nakoming.

Voor overige informatie zoals een reisadvies Rusland kunt u terecht op de website van de RVO https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/rusland/reizen/reisadvies. Ook op onze site staat soms informatie maar neem altijd contact op voor de laatste stand van zaken.

CONTACT

 * Paragraph 5 of the Decision of the Plenum of the Supreme Council of the Russian Federation dated 24 March 2016, Nr. 7.

** Art. 111 of the Federal law of 5 April 2015 Nr. 44-FZ “On the contract system in the area of purchases of goods, works and services for state and municipal needs.

Juralink- COVID-19 maatregelen

Beste klanten en partners,

In de strijd tegen de verspreiding van het COVID-19-virus hebben de autoriteiten van Moskou verschillende voorzorgsmaatregelen genomen (voor meer informatie: https://www.mos.ru/city/projects/covid-19/).

Ook Juralink heeft gezondheids- en veiligheidsmaatregelen genomen. Daarom werken we vanaf vandaag vooral op afstand (vanuit huis). Ondertekening van originele documenten zal voorlopig slechts eenmaal per week plaatsvinden – op donderdag.

We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat onze beschikbaarheid en kwaliteit niet in het geding komen.

Op onze website kunt u terecht voor updates over onze situatie en voor juridisch advies met betrekking tot de omstandigheden.

We blijven beschikbaar voor al uw vragen!

Met vriendelijke groet,

Juralink


Vereiste van notariële certificering van aandeelhoudersbesluiten

Houd er rekening mee dat als gevolg van een precedentvonnis van het Russische Hooggerechtshof alle vergaderingen van aandeelhouders en alle genomen besluiten in Rusland voortaan moeten worden gecertificeerd in aanwezigheid van een notaris. Dit tenzij de statuten van de onderneming uitdrukkelijk voorzien in een mogelijkheid van certificering via eenvoudige ondertekeningen door de aandeelhouders aanwezig op de vergadering. Klik op onderstaande link voor meer informatie.

Om vanaf heden gebruik te kunnen maken van de vereenvoudigde certificatieprocedure, moeten wijzigingen worden gemaakt in de statuten van de onderneming, met toevoeging van relevante bepalingen over vereenvoudigde certificering (tenzij al opgenomen) en geregistreerd bij de Russische belastingdienst.

Laat het ons weten als u geïnteresseerd bent om de vereenvoudigde certificatieprocedure te behouden door een statutenwijziging te doen. We helpen u graag bij het opstellen en uitvoeren van documentatie.

Als u vragen heeft of aanvullende informatie nodig hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Overzicht Corona virus in Rusland

Overzicht van het Corona virus in Rusland en van de maatregelen genomen door Rusland tegen verspreiding van het virus.

In Rusland zijn tot dusver 20 besmettingen met het coronavirus gerapporteerd*. Een aantal daarvan bevindt zich in Moskou en daarnaast in o.a. St. Petersburg, Nizhny Novgorod, de regio’s Belgorod en Kaliningrad. De meeste mensen hebben het virus opgelopen in Italië.

In de strijd tegen verspreiding van het virus heeft Rusland de meeste grensovergangen met China gesloten en laat het tijdelijk geen Chinese burgers toe in het land. Mensen die terugkeren uit gebieden met een hoog risico dienen gedurende twee weken in ‘zelf-quarantaine’ te gaan. Een bevel daartoe is uitgegaan van de burgemeester van Moskou op 7 maart. Hij benoemde daarbij als hoog risico landen China, Zuid-Korea, Iran, Frankrijk Duitsland, Italië en Spanje. Nederland of België werden door hem niet genoemd.

Op overtreding van de verplichting tot zelf-isolatie hebben de autoriteiten van de stad Moskou een gevangenisstraf van maximum vijf jaar gesteld. In andere steden kunnen vergelijkbare sancties gelden. Autoriteiten oefenen actief controle uit ook middels gezichtsherkenning. Een aantal van 88 buitenlanders afkomstig uit China, die zich niet hielden aan de quarantaine verplichting zouden door de Moskouse autoriteiten uitgezet zijn.

Op 10 maart heeft de Russische toezichthouder voor consumentenbelangen, Rospotrebnadzor, de aanbeveling gedaan om het publiek transport, winkelcentra en andere publieke plaatsen tijdens spitsuur te mijden.

Sinds 1 maart heeft de overheid Iraanse en Zuid-Koreaanse burgers tijdelijk de toegang tot Rusland ontzegd, uit voorzorg. Ook andere burgers die via Iran of Zuid-Korea reizen, komen Rusland niet binnen. De uitgifte van visa is opgeschort. Het verbod voor Chinese burgers geldt al sinds 20 februari. 

Russische ondernemingen hebben veelal buitenlandse reizen en deelname aan internationale conferenties geannuleerd. Dit na een aanbeveling van het Ministerie van Gezondheidszorg van begin maart. Een reisverbod naar Italië gold al langer. Aeroflot heeft per 8 maart vluchten naar Hong Kong gestaakt. Dat was al gebeurd voor Aeroflot en Aurora vluchten naar Zuid-Korea. De import van groenten en fruit uit China is al sinds begin februari gestopt bij een grote Russische retailer in voedsel.

Om te zorgen dat er voldoende beschermingsmiddelen in Rusland voorhanden blijven, is op 4 maart een verbod van kracht geworden op export van medische maskers, handschoenen, verbandmiddelen en beschermende pakken.

Deze maatregelen gelden in aanvulling op de eerste waarschuwing van de Russische toezichthouder voor consumentenbelangen, van 31 januari. Het advies was toen heel basaal om de persoonlijke hygiëne in acht te nemen. En dat advies blijft gelden.

In dit artikel kunt u meer lezen over de maatregelen tot op heden: 

https://www.themoscowtimes.com/2020/03/10/coronavirus-in-russia-the-latest-news-march-10-a69117

*https://rg.ru/2020/03/09/hronika-koronavirusa-chto-proizoshlo-v-mire-7-9-marta.html

Foto: met dank aan: CDC/Dr. Fred Murphy

Jaarlijkse algemene vergadering van OOO vóór 30 april 2020

Alle Russische vennootschappen (LLC- in Russian OOO) moeten hun jaarlijkse algemene vergadering (‘AVA’)  houden vóór 30 april 2020.

Een vriendelijke herinnering om u voor te bereiden op de vergadering conform de statuten. Gelet op doorlopende compliance controles moeten bedrijven extra alert zijn op de tijdige naleving van de AVA-vereiste.

De jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders moet de jaarresultaten van de activiteiten van de LLC goedkeuren, met name de jaarrekening en het jaarverslag van de LLC over de resultaten van het voorgaande jaar. De AVA kan ook besluiten nemen over kwesties zoals winstuitkering, benoeming van de externe accountant en goedkeuring van transacties (belangrijke transacties, zaken die aan de AVA zijn voorbehouden volgens de statuten van de LLC enz.).

Overtreding van de bovengenoemde deadline of vereisten kan leiden tot administratieve boetes met een bedrag van:

RUB 20.000 – 30.000 voor de algemeen directeur persoonlijk (ca. EUR 270 – 400 euro), en RUB 500.000 – 700.000 voor de LLC (ca. EUR 6.800 – 9.500).

Als u vragen heeft of aanvullende informatie nodig hebt, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen, we helpen u graag bij het opstellen en uitvoeren van AVA-documentatie.

Onze locaties

 • Moskou
 • Keulen
 • St. Petersburg
 • Amsterdam
 • Oekraïne / Wit Rusland
 • Nieuwezijds Voorburgwal 331B
  1012 RM Amsterdam

  Neem aub contact op voor dringende correspondentie
 • Juralink Keulen

  + 49 152 071 696 44
 • Juralink Moskou

  +7 495 966 0456
  + 7 495 625 34 76 (fax)

  +7 903 749 87 59 (Lodewijk)

  OOO Juralink
  Krasnoproletarskaya ulitsa 16, gebouw 1, 4e etage
  127473 Moskou
  Russische Federatie

  Neemt u ingang 3 (bij het uithangbord van de delicatessenzaak “Братья Караваевы” - de broers Karavaev).
 • Juralink Oekraïne
  Juralink Wit Rusland

  +375 29 684 8085

 • Juralink St. Petersburg

  +7 812 374 65 75

  OOO Juralink-Gnius
  Nevsky Prospect 30, kantoor 3.12
  191011 St. Petersburg
  Russische Federatie

Onze partners