Oekraïne, Belarus

Onderstaande is niet up to date gelet op de situatie in Oekraïne. Neemt u bij vragen aub contact op.

Wilt u een bedrijf oprichten in Oekraïne? Onze jurist in Oekraïne kan voor u een vennootschap oprichten, en evt. een werkvergunning aanvragen voor een buitenlandse directeur. De meest gebruikte vorm is die van limited liability company (“товариство з обмеженою відповідальністю”), vergelijkbaar met onze B.V.. 

Ook met vragen over uitstaande vorderingen, huwelijk en echtscheidingen en nalatenschappen kunt u terecht.

In Belarus (Wit-Rusland) hebben wij een goede jurist terplekke. Vladimir kent de Wit-Russische wetgeving en helpt u graag met (koop-)contracten, arbeidsrechtelijke vragen, werkvergunningen of de oprichting van een bedrijf.

 

Incasso in Rusland

Wij hebben veel ervaring met incasso in Rusland Als uw vorderingen onbetaald blijven, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. In onderling overleg met u stellen wij een incasso-proces voor dat aansluit bij de omstandigheden. Soms ligt de oplossing in een betalingsregeling. In andere gevallen zullen wij de debiteur aanspreken op zijn verzuim. Onze ervaring is dat wij met formele brieven en telefoontjes in de eigen taal de druk flink kunnen opvoeren. En indien nodig starten wij een procedure voor de rechter. Graag bespreken wij uw situatie betreffende incasso in Rusland.

Verdere diensten in Rusland

Boekhouding en outsourcing in Rusland

Hulp nodig bij het organiseren van boekhouding – gebruik de diensten van onze partner – LowLands.

Werving van personeel in Rusland

Als u op zoek bent naar een betrouwbare rekruteringspartner die weet hoe je in Rusland personeel werft en volgens Europese normen werkt, bezoekt u dan de website van onze partner: G-Nius.

Vertalingen in het Russisch

Wij kunnen u ook helpen met vertalingen van en naar het Russisch.

Anti-monopolie wetgeving in Rusland

Juralink biedt haar klanten het allerbeste advies over de volgende antitrustkwesties:

 • Algemeen juridisch advies over de toepassing van antitrustwetgeving en reclamewetgeving in Rusland;
 • Het indienen van FAS-kennisgeving of het vragen van FAS-goedkeuring voor de aankoop van aandelen, activa en andere rechten met betrekking tot juridische entiteiten, evenals het verkrijgen van FAS-goedkeuring voor de reorganisatie en oprichting van bedrijven of joint ventures;
 • Antitrust-compliance-analyse in het kader van fusies en overnames en due diligence-procedures;
 • Antitrust-nalevingsanalyse voor commerciële overeenkomsten en beleid.

Ons praktisch advies houdt rekening met economische aspecten en biedt creatieve oplossingen zonder afbreuk te doen aan de wettelijke normen. Als uw bedrijf advies nodig heeft over Russische antitrustkwesties, is het beter om een deskundige te raadplegen voordat de kwestie kritiek wordt en u te maken krijgt met een FAS-audit en aanzienlijke boetes.

Insolventie in Rusland

Als uw bedrijf of tegenpartij financiële problemen heeft en insolventie in Rusland dreigt, is het belangrijkste dat u snel actie neemt. Enerzijds moet u tijdens een faillissementsprocedure uw belang als schuldeiser beschermen om het economisch verlies te minimaliseren of verzekeringsdekking te verkrijgen. Aan de andere kant moet u wellicht ook uw marktbenadering en lokaal kantoor reorganiseren om te voorkomen dat het een last wordt voor het buitenlandse hoofdkantoor. Onze experts kunnen u bij beide helpen. We kunnen u ook de weg wijzen bij de talloze kansen en valkuilen tijdens een liquidatieproces in Rusland. Onze interdisciplinaire aanpak maakt integraal advies mogelijk uit het oogpunt van zowel belastingen, werkgelegenheid als topmanagement.

Onroerend goed in Rusland

Onze expertise mbt commercieel onroerend goed in Rusland omvat zowel transacties met onroerend goed (koop, verkoop) als gebruik, van onroerend goed (huur).

Aankoop en verkoop van vastgoed – industriële en agrarische complexen in Rusland

We bieden uitgebreid advies over het kopen en verkopen van onroerend goed door middel van transacties in activa of in aandelen, en voeren de vereiste due diligence uit. Vanwege de nieuwste lokalisatietrend in Rusland zijn wij actief in het adviseren over aankoop / afstoting van agrarische en industriële vastgoedcomplexen, evenals het opzetten van joint ventures in onroerend goed. Onze specialisten helpen u uw opbrengsten te maximaliseren en uw risico’s te verkleinen door de meest geschikte dealstructuur te kiezen en u te begeleiden bij fiscaal efficiënte oplossingen en innovatieve financieringsmethoden.

Huur van onroerend goed in Rusland

Bij commercieel gebruik van onroerend goed in Rusland, worden gedetailleerde huurovereenkomsten opgesteld. Juralink heeft ruime ervaring met het opstellen van dergelijke overeenkomsten voor grond- en kantoorhuur, sale-leaseback-overeenkomsten, sublease overeenkomsten en meer. We bieden deskundig advies in alle stadia van de relatie tussen verhuurder en huurder, van de precontractuele fase tot het einde van de relatie en mogelijke geschillenbeslechting.

Douane in Rusland

Juralink heeft jarenlange praktijkervaring met ondersteuning bij de douane in Rusland. Wij helpen u graag met het volgende:

 • Geschillen met de douane in Rusland over aanpassing van douanerechten, indeling van goederen voor tariefdoeleinden en toepasselijke BTW;
 • Vertegenwoordiging in procedures over administratieve aansprakelijkheid wegens overtreding van douanevoorschriften;
 • Samenwerking met de Russische douaneautoriteiten ivm toezicht op de inbreuk op intellectuele-eigendomsrechten en de invoer van namaakgoederen (vermelding van intellectuele eigendomsrechten in het douane-IP-register);
 • Ondersteuning van invoertransacties, logistiek beheer, verkrijgen van toepasselijke conformiteitscertificaten en kwaliteitsverklaringen.

Nederlandse zaken

Als u vragen heeft over Nederlandse wetgeving of over toepasselijkheid van buitenlands of Nederlands recht kunt u terecht bij ons kantoor Nederland.

Huwelijk en echtscheidingen
Huwelijken en echtscheidingen tussen partners van Russische en Nederlandse nationaliteit brengen specifieke vragen met zich mee. Dat begint vaak met uitzoeken welk recht van toepassing is. Goede samenwerking tussen specialisten in Nederland en Rusland is cruciaal. Ook voor echtscheidings-procedures kunt u terecht bij onze juristen in Rusland, in Nederland procederen wij niet zelf.

Nationaliteit en immigratie naar Nederland
Er zijn specifieke regels en procedures voor immigratie naar Nederland. Op de website van de immigratiedienst vindt u veel informatie. Toch is het vaak lastig uw weg te vinden in het woud van formulieren en regels. Wij hebben daarin ervaring en helpen u graag verder. In complexe gevallen werken wij samen met gespecialiseerde advocaten.

Voor expats die in Nederland werken, heeft een mogelijke beëindiging van hun dienstverband een grote impact. In een dergelijk situatie kunnen de vele regels u gemakkelijk teveel worden. We kunnen de regels uitleggen en u helpen de beste optie te kiezen door u te adviseren, namens u te onderhandelen met de werkgever of u te vertegenwoordigen (voor de rechtbank). Het geeft ons veel voldoening wanneer we dergelijke vervelende situaties toch op een positieve manier kunnen oplossen.

Wij zijn beschikbaar voor een kort vrijblijvend overleg.

AVG en privacy in Rusland

Op 25 mei 2018 is de Algemene Gegevensverordening van kracht geworden in Nederland. Het is een belangrijke stap naar eenheid van privacywetgeving binnen alle Europese lidstaten. Maar de AVG kan zelfs verder reiken dan de grenzen van de EU (plus enkele landen van de EER). De AVG geldt voor persoonlijke gegevens van alle burgers in de EU, ook als deze gegevens buiten de EU verwerkt worden.

Verwerking buiten de EU vindt bijvoorbeeld plaats wanneer u Russische softwareontwikkelaars gebruikt die toegang hebben tot gegevens van EU burgers. Of wanneer de loonadministratie van uw Nederlandse/Europese medewerkers in Rusland door een plaatselijk Russisch kantoor plaatsvindt. In dat geval kunnen onduidelijkheden en conflicten ontstaan tussen de Russische wetgeving en de vereisten van de AVG. Bovendien vereist de AVG bepaalde veiligheidsgaranties voor overdracht van gegevens naar het buitenland. Slechts in enkele door de Europese Commissie aangewezen landen wordt voor bescherming voor persoonsgegevens als toereikend beschouwd. In andere gevallen dienen de exporteur van gegevens en de importeur/ontvanger in het buitenland zelf aanvullende waarborgen geven, volgens modelcontracten (SCC) of binding corporate rules vastgesteld door de Commissie of overeenkomsten goedgekeurd door de toezichthoudende autoriteit. Sinds juni 2021 zijn er nieuwe SCC, en is bovendien vereist dat data-exporteurs nagaan of de waarborgen niet worden ondermijnd door de lokale wetgeving of praktijk.

Kortom, een heel nieuw gebied van regels, en een praktijk die verder moet uitkristalliseren. Wij hebben specialisten in huis die de overeenkomsten en verschillen tussen AVG en Russische wetgeving kunnen toelichten en u helpen passende waarborgen te geven, conform de AVG.

Arbeidsrecht in Rusland

Arbeidsrecht in Rusland vraagt bijzondere aandacht. Russisch recht is sterk gericht op bescherming van de werknemer, de zwakkere partij, en kent daarom veel dwingendrechtelijke regel en formaliteiten. De eerste vraag die rijst is wanneer een relatie moet worden beschouwd als een arbeidsrelatie. Het bestaan ​​van een arbeidsovereenkomst is daarvoor niet doorslaggevend, alleen de feitelijke situatie telt.

Heeft u behoefte aan advies over een arbeidsrechtelijke kwestie?  Kunnen wij u helpen met een van de hieronder genoemde zaken:

 • algemeen advies over werken in Rusland: outsourcing, loonadministratie en belastingvragen;
 • het opstellen of beoordelen van arbeidsovereenkomsten, personeelshandboeken, advies over naleving van arbeidsvoorwaarden,
 • herstructurering van het personeelsbestand en outsourcing, ontslagen
 • veiligheidsvereisten
 • gerechtelijke procedures en oplossing van geschillen
 • werkvergunningen en immigratie om zakelijke redenen

Algemeen advies over werken in Rusland

Overweegt u zelf te gaan werken in Rusland, of heeft uw bedrijf medewerkers in Rusland? Juralink biedt u professioneel advies bij de dagelijkse aansturing van lokale medewerkers, waaronder standaardisatie van uw procedures op het gebied van personeelszaken of het opstellen van individuele contracten voor leidinggevenden; het ontwikkelen van personeelshandboeken, beleid en stimuleringsregelingen; advies over ontslagstrategieën en het voeren van onderhandelingen met medewerkers zodat u de financiële consequenties kunt minimaliseren en / of het risico van rechtszaken met deze werknemer bij beëindiging van zijn / haar arbeidsovereenkomst kunt voorkomen.

Het opstellen/becommentariëren van arbeidsovereenkomsten in Rusland

We kunnen op maat gemaakte arbeidsovereenkomsten opstellen of beoordelen, interne regelingen en arbeidsprocedures opstellen of personeelshandboeken, beleid en stimuleringsregelingen ontwerpen.

Arbeidsrechtelijke geschillen in Rusland

Wij hebben ruime ervaring met het beslechten van arbeidsrechtelijke geschillen en met buitengerechtelijke mediation, en waarbij we medewerkers, CEO’s of senior management vertegenwoordigen en hun verdedigen in geval van arbeidsinspecties.

M&A en personeelszaken in Rusland

Wilt u weten wat de risico’s zijn op personeelsvlak bij een potentiële bedrijfsaankoop? Zoet u de optimale scenario’s voor herstructurering bij fusies, overnames, liquidaties of herorganisaties na een fusie in Rusland? Onze advocaten kunnen u helpen met due diligence onderzoek en de meest efficiënte scenario’s voorstellen.

Veiligheidsvereisten in Rusland

Bedrijven die actief zijn in productie, constructie or installatie, kunnen voor hun werknemers een “gevaarlijke omgeving” vormen. Zij moeten strikte veiligheidsvoorschriften toepassen en de nodige certificering behalen. De lokale autoriteiten in Rusland controleren de naleving en zij kunnen serieuze boetes opleggen. We raden u aan het risico van boetes en verder onderzoek te mijden en te zorgen dat alles in orde is. Dat zal zeker ook in uw voordeel zijn in het geval van een arbeidsconflict. We geven u graag de nodige tips.

Werken in Rusland en visa, werkvergunning
Buitenlandse specialisten die werken in Rusland hebben visa en werkvergunningen nodig. Dat geldt ook voor buitenlandse managers, investeerders, ondernemers en hun eventueel meereizende gezinsleden. Wij helpen u graag zich een helder beeld te vormen van de mogelijkheden en kunnen u assisteren bij het verkrijgen van visa en werkvergunningen.

Als u in Rusland lokaal personeel wilt werven, kunt u contact opnemen met onze partner Juralink G-nius.

Onze locaties

 • Moskou
 • Keulen
 • St. Petersburg
 • Amsterdam
 • Oekraïne / Wit Rusland
 • Nieuwezijds Voorburgwal 331B
  1012 RM Amsterdam

  Neem aub contact op voor dringende correspondentie
 • Juralink Keulen

  + 49 152 071 696 44
 • Juralink Moskou

  +7 495 966 0456
  + 7 495 625 34 76 (fax)

  +7 903 749 87 59 (Lodewijk)

  OOO Juralink
  Krasnoproletarskaya ulitsa 16, gebouw 1, 4e etage
  127473 Moskou
  Russische Federatie

  Neemt u ingang 3 (bij het uithangbord van de delicatessenzaak “Братья Караваевы” - de broers Karavaev).
 • Juralink Oekraïne
  Juralink Wit Rusland

  +375 29 684 8085

 • Juralink St. Petersburg

  +7 812 374 65 75

  OOO Juralink-Gnius
  Nevsky Prospect 30, kantoor 3.12
  191011 St. Petersburg
  Russische Federatie

Onze partners