Arbeidsrecht in Rusland

Arbeidsrecht in Rusland vraagt bijzondere aandacht. Russisch recht is sterk gericht op bescherming van de werknemer, de zwakkere partij, en kent daarom veel dwingendrechtelijke regel en formaliteiten. De eerste vraag die rijst is wanneer een relatie moet worden beschouwd als een arbeidsrelatie. Het bestaan ​​van een arbeidsovereenkomst is daarvoor niet doorslaggevend, alleen de feitelijke situatie telt.

Heeft u behoefte aan advies over een arbeidsrechtelijke kwestie?  Kunnen wij u helpen met een van de hieronder genoemde zaken:

 • algemeen advies over werken in Rusland: outsourcing, loonadministratie en belastingvragen;
 • het opstellen of beoordelen van arbeidsovereenkomsten, personeelshandboeken, advies over naleving van arbeidsvoorwaarden,
 • herstructurering van het personeelsbestand en outsourcing, ontslagen
 • veiligheidsvereisten
 • gerechtelijke procedures en oplossing van geschillen
 • werkvergunningen en immigratie om zakelijke redenen

Algemeen advies over werken in Rusland

Overweegt u zelf te gaan werken in Rusland, of heeft uw bedrijf medewerkers in Rusland? Juralink biedt u professioneel advies bij de dagelijkse aansturing van lokale medewerkers, waaronder standaardisatie van uw procedures op het gebied van personeelszaken of het opstellen van individuele contracten voor leidinggevenden; het ontwikkelen van personeelshandboeken, beleid en stimuleringsregelingen; advies over ontslagstrategieën en het voeren van onderhandelingen met medewerkers zodat u de financiële consequenties kunt minimaliseren en / of het risico van rechtszaken met deze werknemer bij beëindiging van zijn / haar arbeidsovereenkomst kunt voorkomen.

Het opstellen/becommentariëren van arbeidsovereenkomsten in Rusland

We kunnen op maat gemaakte arbeidsovereenkomsten opstellen of beoordelen, interne regelingen en arbeidsprocedures opstellen of personeelshandboeken, beleid en stimuleringsregelingen ontwerpen.

Arbeidsrechtelijke geschillen in Rusland

Wij hebben ruime ervaring met het beslechten van arbeidsrechtelijke geschillen en met buitengerechtelijke mediation, en waarbij we medewerkers, CEO’s of senior management vertegenwoordigen en hun verdedigen in geval van arbeidsinspecties.

M&A en personeelszaken in Rusland

Wilt u weten wat de risico’s zijn op personeelsvlak bij een potentiële bedrijfsaankoop? Zoet u de optimale scenario’s voor herstructurering bij fusies, overnames, liquidaties of herorganisaties na een fusie in Rusland? Onze advocaten kunnen u helpen met due diligence onderzoek en de meest efficiënte scenario’s voorstellen.

Veiligheidsvereisten in Rusland

Bedrijven die actief zijn in productie, constructie or installatie, kunnen voor hun werknemers een “gevaarlijke omgeving” vormen. Zij moeten strikte veiligheidsvoorschriften toepassen en de nodige certificering behalen. De lokale autoriteiten in Rusland controleren de naleving en zij kunnen serieuze boetes opleggen. We raden u aan het risico van boetes en verder onderzoek te mijden en te zorgen dat alles in orde is. Dat zal zeker ook in uw voordeel zijn in het geval van een arbeidsconflict. We geven u graag de nodige tips.

Werken in Rusland en visa, werkvergunning
Buitenlandse specialisten die werken in Rusland hebben visa en werkvergunningen nodig. Dat geldt ook voor buitenlandse managers, investeerders, ondernemers en hun eventueel meereizende gezinsleden. Wij helpen u graag zich een helder beeld te vormen van de mogelijkheden en kunnen u assisteren bij het verkrijgen van visa en werkvergunningen.

Als u in Rusland lokaal personeel wilt werven, kunt u contact opnemen met onze partner Juralink G-nius.

Belasting in Rusland

Natuurlijk kunnen we u adviseren over belasting in Rusland: Russische inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, BTW, onroerende voorheffing, bronbelasting op dividenden en de toepasselijkheid van verdragen ter voorkoming van dubbele belasting. De recente beëindiging door Rusland van het Nederlandse-Russische verdrag ter voorkoming van dubbele belasting zal effectief zijn vanaf 1 januari 2022.

Internationale belastingstructuren zijn al geruime tijd het onderwerp van kritische beoordeling door lokale overheden en internationale organisaties en moeten worden aangepast aan gewijzigde wetgeving en geplande aanpassingen in belastingverdragen. Juralink ondersteunt nieuwe bedrijven en hun aandeelhouders bij het optimaliseren van hun operationele en financieringsstructuur vanuit een fiscaal oogpunt. Bedrijven en hun eigenaren kunnen rekenen op actief advies en suggesties voor legale  alternatieven voor hun belastingsituatie. Onze belastingdeskundige neemt graag contact met u op.

Wij wijzen erop dat Juralink alle toepasselijke anti-terrorisme en anti-witwaswetgeving zorgvuldig in acht neemt en de vereiste Know Your Client-procedures toepast.

Intellectueel eigendom in Rusland

We zijn u graag van dienst bij vragen in verband met het plannen van de strategie voor uw intellectueel eigendom in Rusland, de registratie en het beheer van uw IP in Rusland evenals het afdwingen van naleving bij inbreuk.

Hieronder een aantal voorbeelden van onze IE dienstverlening:

 • Acquisitie van octrooirecht en handelsmerken
 • Onderhandeling over en het opstellen van licentie-overeenkomsten of overdracht van IE rechten
 • Advies over IE bij reorganisaties binnen de groep met praktische tips ter maximering van inkomsten voor belastingdoeleinden.
 • Aanvragen voor registratie en wijziging van franchise en licentie-overeenkomsten
 • Registratie van handelsmerken bij de douane ter voorkoming en bestrijding van “grijze” import
 • Procedures, geschillenbeslechting en initiatieven tegen merkvervalsing

Registratie van plantenrassen in Rusland – ons specialisme

Aangezien we een lange en nauwe samenwerking hebben met internationale kwekers, hebben we diepgaande ervaring opgebouwd op het gebied van de bescherming van plantenrassen en dierenrassen. Onze cliënten hebben baat bij onze professionele ervaring met de speciale autoriteiten: Gossort, de commissie van de Russische Federatie voor verkrijging van BPR octrooirechten en de registratie van licentieovereenkomsten voor BPR en Rosselkhoznadzor, de autoriteit voor verkrijging van phytosanitaire of veterinaire importcertificaten voor planten of stamboekvee.

Het risico van een ontbrekende of onjuiste IE registratie in Rusland

Houdt u aub in het oog dat het ontbreken van een aanvraag of een onjuist ingediende aanvraag voor bescherming van uw IP rechte nin Rusland, kunnen tot gevolg hebben dat uw auteursrecht wordt geschonden zonder dat u er maatregelen tegen kunt nemen. Aangezien octrooirechten slechts beperkte tijd geldig zijn en de aanvraag regelmatig verlengd moet worden, kan een titelhouder zijn rechten op bescherming of sancties kwijt raken.

IE – ook in Rusland belangrijke activa

Tegenwoordig is het checken van de IE portefeuille van een onderneming integraal onderdeel van een due diligence onderzoek voor iedere partij die toegang zoekt tot de Russisch markt, een nieuw product lanceert, een samenwerking met Russische partijen begint of een investeringsproject overweegt. We kunnen u verschillende IP diensten aanbieden met een kostenschatting van tevoren en prijsbewuste oplossingen.

Procedures en geschillenbeslechting

De juiste keuze voor toepasselijk recht en de bevoegde instantie in uw contract maakt een wereld van verschil. Zorg er ook voor dat een beslissing kan worden afgedwongen. Russische gerechten kunnen wel degelijk een goede optie zijn om uw rechten succesvol af te dwingen tegenover private ondernemingen of overheidsinstellingen. Het procesteam van Juralink heeft al vele cliënten met succes bijgestaan in procedures en arbitrage voor Russische hoven. Als het mogelijk is, helpen we u graag om geschillenbeslechting te voorkomen door een minnelijke schikking te bereiken tijdens mediation of onderhandelingen in afwachting van het proces.

Wij zijn gespecialiseerd in advies over:

 • Buitengerechtelijke geschillenbeslechting (“mediation”),
 • Erkenning en ten uitvoer (laten) leggen van de beslissingen van een buitenlandse rechtbank,
 • Verdedigen van klanten in administratieve zaken,
 • Het vertegenwoordigen van cliënten in commerciële geschillen, zoals incassozaken, faillissementszaken, arbeidsconflicten, geschillen met douane en belastingautoriteiten, IE-inbreukprocedures etc.

Waar relevant kunnen we gespecialiseerde recherchebureaus inschakelen om de zaak te onderzoeken en het nodige bewijsmateriaal te verzamelen.

Rechtszaak in Rusland

Wilt u een rechtszaak in Rusland aanspannen? De juiste keuze van toepasselijk recht en bevoegde rechter in uw contract kan een wereld van verschil betekenen. Bedenk ook of de beslissing daadwerkelijk kan worden ten uitvoer gelegd. Russische rechtbanken kunnen zeker een optie zijn om uw rechten met succes af te dwingen tegen particuliere bedrijven of overheidsinstanties. Het procesteam van Juralink heeft met succes veel cliënten bijgestaan ​​bij gerechtelijke procedures en arbitrage bij Russische hoven. Een rechtszaak in Rusland kan dus beslist zinvol zijn. Waar mogelijk, helpen we u graag om procedures te voorkomen door een minnelijke schikking te bereiken via bemiddeling en onderhandelingen.

Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies over:

 • Buitengerechtelijke geschillenbeslechting,
 • Erkenning en ten uitvoerlegging van de beslissingen van een buitenlandse rechtbank,
 • Verdedigen van klanten in administratieve zaken,
 • Vertegenwoordigen van klanten in commerciële geschillen, zoals incassozaken, faillissementszaken, arbeidsconflicten, geschillen met douane en belastingautoriteiten, IP-inbreukprocedures etc.

Waar relevant kunnen we gespecialiseerde recherchebureaus inschakelen om de zaak te onderzoeken en het nodige bewijsmateriaal te verzamelen. Voor een rechtszaak in Rusland is onderbouwende documentatie een vereiste.

Contracten in Rusland

Contracten in Rusland vragen de nodige zorgvuldigheid. Rusland vertrouwt nog steeds sterk op bewijs van een transactie door middel van een formeel contract. Standaard contracten zoals gebruikt binnen de EU zijn niet aangepast aan dwingendrechtelijke Russische regels en  voorschriften uit de praktijk (Acceptatie-akte volgens Russisch recht, conformiteitscertificaten). Contracten zijn nodig voor de simpele koop en levering van producten diensten, voor (ver)huur van panden, voor transacties in aandelen of activa en nog veel meer. Wij kunnen een tweetalig Russisch-Engels contract voor u opstellen tegen een kostenraming die is afgestemd op uw behoeften. Of we kunnen uw contact nakijken om zeker te zijn dat het geen onverwachte risico’s meebrengt of in praktijk niet-afdwingbaar is.

Migratie naar Rusland

Migratie naar Rusland vraagt een goede voorbereiding. De meeste vreemdelingen hebben een visum nodig om Rusland binnen te komen. Afhankelijk van het doel van uw bezoek zijn er verschillende visa: toeristenvisa, visum voor één en meerdere binnenkomsten en een werkvisum.

Bedrijfs- en werkmigratie
Bent u van plan in Rusland te blijven voor zaken of werk? Bent u een buitenlandse manager, investeerder, ondernemer of een gezinslid? U heeft een visum en een werkvergunning nodig. We kunnen u de verschillende opties  uiteenzetten en u helpen bij het verkrijgen van een visum en werkvergunning.

Migratie om persoonlijke redenen
Misschien bezoekt u Rusland om persoonlijke redenen of wilt u er langer blijven. Heeft u hulp nodig met visa of werkvergunningen voor Rusland? Het toenemende aantal internationale relaties brengt nieuwe uitdagingen en mogelijkheden mee voor immigratie en nationalisatie. Wij kunnen u helpen een duidelijk beeld te krijgen van de mogelijkheden.

Immigratie naar Nederland
We hebben ruime expertise op het gebied van immigratie naar Nederland.

Familie problemen

Juralink is gespecialiseerd in familierecht in Rusland, maar ook in Oekraïene (via onze locale partner).

Huwelijk
We wensen u veel geluk in uw (toekomstige) huwelijk. Laat ons weten of u hulp kunt gebruiken bij het maken van huwelijkse voorwaarden in Rusland.

Echtscheiding 
Geconfronteerd worden met een echtscheiding of andere echtelijk problemen is nooit gemakkelijk. Onze experts kunnen u begeleiden met dit moeilijke proces. Zaken als voogdij over kinderen en bezoekrechten, kinderbijslag, alimentatie en de verdeling van eigendom vereisen een goed begrip van zowel lokale als internationale aspecten. Onze ervaren echtscheidingsadvocaat in Rusland kan u adviseren en vertegenwoordigen. Waar nodig werken we samen met Nederlandse experts.
Om de emotionele impact van een echtscheiding te minimaliseren, moedigen we buitengerechtelijke onderhandelingen aan. Maar soms kan een rechtszaak niet worden vermeden. Een goede advocaat staat aan uw zijde en beschermt proactief uw belangen bij onderhandelingen buiten en binnenEr de rechtbank. Zelfs na een scheiding is het nog mogelijk om bestaande buitengerechtelijke overeenkomsten voor alimentatie en voogdij voor kinderen te wijzigen of te beëindigen.

We zijn beschikbaar voor een kostenloos eerste telefonisch consult. Uiteraard blijft alle informatie volledig vertrouwelijk.

Kinderontvoering

Helaas komt het voor dat iemand thuiskomt en de partner/andere ouder blijkt samen met de kinderen vertrokken naar het buitenland, tegen zijn/haar wil. Dit komt neer op ontvoering. Het herenigen van het kind met zowel vader als moeder in één huis kan moeilijk zijn, maar in ieder geval heeft elk kind het basisrecht om zowel zijn vader als zijn moeder regelmatig te zien. We zullen ons best doen om dit te helpen realiseren.

Vererving
Vererving met een buitenlands, Russisch, element kan behoorlijk ingewikkeld zijn. De Russische wetgeving is namelijk anders dan de Nederlandse (Belgische), met name waar het onroerend goed betreft. Het is verstandig om een ​​lokale advocaat te raadplegen voordat u een nalatenschap claimt. Juralink-experts kunnen u helpen in alle stadia van het Russische nalatenschapsproces: erfrechtaanvraag, boekhouding van de nalatenschap van de overledene, toetreding als erfgenaam en het verkrijgen van eigendomstitels, verkoop van onroerend goed en repatriëring van fondsen, handhaving van uw successierechten in de rechtszaal en geschillen over de erfenis.

Migratie en nationaliteit
Internationale betrekkingen en huwelijken brengen nieuwe uitdagingen en mogelijkheden voor immigratie en nationalisatie. In het algemeen zijn de regels voor immigratie eenvoudiger als het gaat om echtgenoten en familieleden. Maar er zijn nog steeds regels waaraan u moet voldoen, en u zult moeten aantonen dat u uzelf en uw gezin kunt onderhouden. De regels kunnen tegenstrijdig zijn wanneer het gaat om kinderen die (in een derde land) uit een gemengde relatie zijn geboren. Wij kunnen u helpen een duidelijk beeld te krijgen van de regels en mogelijkheden.

We hebben ook brede expertise op het gebied van immigratie naar Nederland.

Ondernemingsrecht in Rusland

Bedrijf oprichten, liquidatie in Rusland
De vorm van uw op te richten bedrijf in Rusland moet passen bij uw bedrijfsstrategie en de beschikbare middelen. Wij kunnen u helpen bij het maken van een keuze voor een Russische naamloze vennootschap, een filiaal of een andere ondernemingsvorm en hun respectieve management- en administratievereisten. Natuurlijk kunnen we u de bureaucratische Russische registratieprocedure voor oprichting of opheffing van een onderneming uit handen nemen. Interessante informatie vindt u ook op de website van RVO: https://www.rvo.nl/onderwerpen/internationaal-ondernemen/landenoverzicht/rusland/bedrijf-starten  Wij beantwoorden graag uw vragen.

Joint ventures in Rusland
Wanneer uw Russische dochteronderneming niet voor 100% door u gehouden wordt maar een joint venture is met een Russische partner, moet u de rechten en verplichtingen van de aandeelhouders nauwkeurig in een aandeelhoudersovereenkomst vastleggen.  Neemt u van ons aan dat er altijd wel meningsverschillen ontstaan. We hebben al bij veel JV onderhandelingen een nuttige rol kunnen spelen, gezien onze juridische kennis maar ook onze taalkennis en culturele expertise.

Fusies en overnames, reorganisatie, anti-monopolie in Rusland
Er kunnen verschillende redenen zijn voor reorganisaties of fusies en overnames. In alle gevallen zijn goede communicatie en coördinatie tussen verschillende internationale adviseurs / partijen essentieel. Fiscale experts zullen daarbij betrokken worden om de gevolgen in kaart te brengen of te sturen op efficiëntie voor belastingdoeleinden. Houdt u ook rekening met anti-monopolie-wetgeving.

Due diligence onderzoek in Rusland
We hebben in Rusland een aantal grote due diligence onderzoeken uitgevoerd namens onze klanten om hen een goede basis te bieden voor hun beslissing over een voorgenomen aankoop, en voor bepaling van de juiste prijs en andere voorwaarden. In een due diligence onderzoek worden alle mogelijke risico’s onder de loep genomen met betrekking tot het voldoen aan regelgeving (compliance), op het vlak van vennootschapsrecht, personeelszaken, intellectuele eigendom, onroerend goed, belastingen, milieu enz.

Management diensten in Rusland
In een opstartfase beschikt u mogelijk niet over de juiste manager om uw Russische bedrijf te beheren. Juralink kan -op basis van uw instructies- optreden als beheersmaatschappij voor uw dochteronderneming. We nemen regelmatig de functie van bedrijfssecretaris op ons en bieden ondersteuning bij corporate housekeeping. We hebben een netwerk van lokale servicepartners die de boekhouding (LowLands) en recruitment kunnen verzorgen (Juralink G-Nius). Het zijn ervaren professionals die u tijd en hoofdpijn besparen.

Onze locaties

 • Moskou
 • Keulen
 • St. Petersburg
 • Amsterdam
 • Oekraïne / Wit Rusland
 • Nieuwezijds Voorburgwal 331B
  1012 RM Amsterdam

  Neem aub contact op voor dringende correspondentie
 • Juralink Keulen

  + 49 152 071 696 44
 • Juralink Moskou

  +7 495 966 0456
  + 7 495 625 34 76 (fax)

  +7 903 749 87 59 (Lodewijk)

  OOO Juralink
  Krasnoproletarskaya ulitsa 16, gebouw 1, 4e etage
  127473 Moskou
  Russische Federatie

  Neemt u ingang 3 (bij het uithangbord van de delicatessenzaak “Братья Караваевы” - de broers Karavaev).
 • Juralink Oekraïne
  Juralink Wit Rusland

  +375 29 684 8085

 • Juralink St. Petersburg

  +7 812 374 65 75

  OOO Juralink-Gnius
  Nevsky Prospect 30, kantoor 3.12
  191011 St. Petersburg
  Russische Federatie

Onze partners