Privacy verklaring

Wanneer u contact opneemt met Juralink, telefonisch, per mail of via het contactformulier op de website, of in een persoonlijk gesprek, maakt u daar bij de keus persoonlijke gegevens met Juralink te delen. Juralink zal deze gegevens gebruiken en opslaan (“verwerken”) voor zover nodig in het kader van onze dienstverlening aan u.

Welke persoonlijke gegevens verstrekt u en hoe
Wij verzamelen via de analytische cookies van Google gegevens over de gebruikers van onze website. Bijvoorbeeld hoe lang u onze pagina bezoekt, wat uw voorkeurstaal is etc. Dit doen wij om onze website en dienstverlening te verbeteren. Wij hebben daartoe met Google Analytics een bewerkersovereenkomst gesloten. Wij hebben de optie “gegevens delen” met Google uitgezet. U kunt onze website anoniem bezoeken, want het laatste deel van het IP-adres van onze bezoekers is gemaskeerd.
In het contactformulier op onze website kunt uw email adres of telefoonnummer vermelden zodat wij met u in contact kunnen komen. Wij raden u aan hier slechts een algemene omschrijving van uw vraag te geven.
Afhankelijk van uw vraag, zult u bepaalde persoonsgegevens aan ons verstrekken, in hard copy of digitaal. Vaak zullen wij u vragen stellen en verzoeken om verdere gegevens. Dit is altijd ten behoeve van de dienstverlening aan u.
Wanneer u zich inschrijft voor onze nieuwsbrief zullen wij uw e-mailadres daarvoor opslaan en gebruiken. U kunt zich altijd weer uitschrijven.
Uitwisseling van visitekaartjes dient om bij later gelegenheid contact op te nemen. Wij zullen deze dus bewaren en contact opnemen wanneer daarvoor een redelijke aanleiding is. Bijvoorbeeld wanneer wij uw expertise zouden willen inschakelen of u wanneer wij denken nuttige informatie voor u te hebben.

Persoonlijke gegevens uit andere bronnen
Daarnaast kunnen wij persoonsgegevens opzoeken uit andere bronnen, zoals openbare registers (KvK, kadaster) of Google, linkedin, en verwerken.

Rechtsgrond voor verwerking
Wij verwerken alleen persoonsgegevens als wij daarvoor een rechtsgrond hebben:
• Toestemming
• Een overeenkomst of voorbereiding tot het sluiten van een overeenkomst
• Een wettelijke verplichting
• Een gerechtvaardigd belang

Doelen verwerking
Wij verwerken uw persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening. Dat omvat de volgende doelen:
– Het contact met u;
– Dienstverlening aan u;
– Facturering;
– Administratie;
– Reactie op sollicitaties;
– Betaling aan leveranciers/dienstverleners;
– Informatie over mogelijk relevante onderwerpen (nieuwsbrief, seminars);
– Uitvoering van een wettelijk verplichting, zoals compliance wetgeving en know your client vereisten conform de wettelijke vereisten.
– Analyse van websitebezoek, om onze diensten beter af te stemmen op (potentiële) cliënten.

Delen met (Juralink collega’s in) het buitenland
Uit de aard van ons kantoor, dat is gespecialiseerd in advies over Russisch recht en vestigingen/entiteiten heeft in Rusland en in Nederland, vloeit voort dat wij gegevens delen met collega’s in Rusland. Zowel vooraf, ter oriëntatie op mogelijke dienstverlening, als na overeenstemming met u over te verlenen diensten, zullen wij voor zover nodig persoonsgegevens verstrekken aan collega’s in Rusland. Collega’s zijn soms werkzaam voor Juralink Consultancy BV, soms voor haar Russische zuster OOO Juralink.
De Russische Federatie is niet door de Europese Commissie aangemerkt als een land dat adequate bescherming biedt. We wijzen op dit gebrek aan conformiteit in onze website, in onze email-berichten en in ons dienstverleningscontract met cliënten. U kunt dan zelf beslissen of u informatie met ons wilt delen. Wij zullen onze best doen om passende waarborgen te bieden voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens.
Wanneer uw vragen betrekking hebben op andere landen, zoals Oekraïne, Wit-Rusland, Azerbeidzjan of Kazachstan, is er evenmin een waarborg conform de vereisten van de Algemene Gegevensverordening. Alvorens gegevens te verstreken aan juristen uit dergelijke landen zullen wij uw uitdrukkelijke toestemming vragen.

Verstrekken aan derden
Juralink verstrekt uw gegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

-Verstrekking ter uitvoering van onze overeenkomst
In het kader van onze dienstverlening is het soms nodig uw persoonsgegevens met anderen te delen, bijvoorbeeld wanneer over een contract wordt onderhandeld met de wederpartij, of wanneer de notaris een akte moet passeren.
Ook voor het onderhouden van onze ICT systemen en voor het hosten van onze website, op een server in Rusland werken wij met dienstverleners. Wij zullen maatregelen nemen om hun toegang tot persoonlijke gegevens tijdens hun werkzaamheden te beperken.

Indien externe dienstverleners toegang hebben tot gegevens, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Juralink blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
-Verstrekking om te voldoen aan een wettelijke verplichting
In sommige gevallen zijn wij bij wet of ingevolge een rechterlijk bevel verplicht informatie, waaronder persoonlijke gegevens te verstrekken aan lokale autoriteiten in Nederland hetzij Rusland. Indien wij daartoe verplicht zijn zullen wij ons inspannen u vooraf te informeren, tenzij dat niet is toegestaan of gelet op de omstandigheden niet redelijkerwijs uitvoerbaar is.

Geautomatiseerde besluitvorming
Juralink gebruikt geen geautomatiseerde verwerking (profiling) die tot besluiten zou leiden welke (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Juralink) tussen zit.

Waarborgen
Wij zullen zorgvuldig met uw gegevens omgaan en passende technisch en organisatorische maatregelen nemen om uw gegevens te beveiligen. Onze medewerkers zijn verplicht tot geheimhouding van werkgerelateerde informatie.

Bewaartermijn
Wij bewaren uw gegevens niet langer dan nodig. Wanneer er geen verdere diensten door ons zijn te verlenen en de factuur is betaald, zullen persoonsgegevens worden verwijderd.
Wel zullen wij uw contactgegevens bewaren om contact met u de onderhouden en u uit te nodigen voor seminars.
Bij open sollicitaties worden uw gegevens na 4 weken verwijderen tenzij u aangeeft dat wij ze tot max. 1 jaar mogen bewaren. Wij sturen geen gegevens door aan derden die mogelijk in uw cv geïnteresseerd zijn zonder uw toestemming daarvoor.

Cookies of vergelijkbare technieken
Juralink gebruikt alleen technische en functionele cookies, en analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is gegeven laten verwijderen.

Uw rechten
U heeft het recht om uw gegevens bij ons in te zien, te (laten) corrigeren of verwijderen. U kunt eventuele eerder gegeven toestemming voor de gegevensverwerking altijd intrekken. U kunt soms de verwerking van uw gegevens (laten) beperken, of bezwaar maken tegen verwerking. Tenslotte heeft u het recht op dataportabiliteit, dwz overdraagbaarheid van persoonsgegeven. U kunt een verzoek daarvoor sturen naar am.dobbelstein@juralink.ru.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Klachten
Indien u klachten heeft over de verwerking van uw persoonlijke gegevens door ons, kunt u deze kenbaar maken aan de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens. Daarvoor gebruikt u de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Juralink Consultancy B.V.
Nieuwezijds Voorburgwal 331B
1012RM Amsterdam
Nederland
am.dobbelstein@juralink.ru
06 464 17 838

Heeft u een juridische vraag m.b.t. Rusland?

+31 6 464 17 838

Ons team is op werkdagen bereikbaar van 09:00 tot 18:00 uur.

Contactformulier
31 oktober 2019

Masterclass: kansen in Rusland


Op 15 november 2019 is er een Masterclass over de meerdere mogelijkheden die er zijn om zaken te doen in Rusland.