Algemene voorwaarden

1.1. Juralink Consultancy B.V. is een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar Nederlands recht die juridisch advies en ondersteuning biedt. In deze Algemene Voorwaarden zal de term “Juralink” gebruikt worden waar Juralink Consultancy B.V. wordt bedoeld.

1.2. Juralink Consultancy B.V. maakt deel uit van een internationaal netwerk met kantoren in Rusland maar is een onafhankelijke juridische entiteit.

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle instructies ontvangen van een cliënt en geaccepteerd door Juralink.

2.2. Indien zowel de cliënt als Juralink algemene voorwaarden gebruiken, zullen die van Juralink voorrang hebben.

2.3. Deze Algemene Voorwaarden kunnen worden ingeroepen door Juralink en ieder die geassocieerd is of was met Juralink of zijn rechtsopvolgers.

3. Een opdracht van een cliënt wordt geacht te zijn gegeven aan Juralink. De artikelen 404 boek 7 Nederlands Burgerlijk Wetboek (dat betrekking heeft op de situatie waarin het de bedoeling van de opdrachtgever is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd) en 407 (2) boek 7 van het Nederlands Burgerlijk Wetboek (dat hoofdelijke aansprakelijkheid oplegt wanneer een instructie wordt gegeven aan twee of meer personen) zijn niet van toepassing.

4.1. Veranderingen in de instructies van cliënt in verband onderwerp, omvang / reikwijdte of diepte kunnen resulteren in een verandering van de prijs die in eerste instantie is aangeboden.
4.2. De cliënt heeft het recht om een opdracht eenzijdig schriftelijk in te trekken. Cliënt dient de factuur voor de door Juralink bestede tijd te betalen en Juralink alle gemaakte kosten tot het moment van intrekking van de opdracht te vergoeden.

5.1. Juralink zal de vereiste zorgvuldigheid betrachten bij het uitvoeren van een opdracht en het verlenen van zijn diensten, alsmede bij de selectie en het inwinnen van dienstverlening door derden.

5.2. De aansprakelijkheid van Juralink wordt beperkt tot het totaalbedrag gefactureerd aan de klant voor de desbetreffende opdracht in één jaar. Daarin worden geen bedragen meegenomen die zijn gefactureerd in of uitstaan sinds voorgaande jaren.

Aansprakelijkheid voor indirecte of gevolgschade is uitgesloten, behalve voor zover een dergelijke uitsluiting niet is toegestaan op grond van toepasselijk recht.

5.3. Juralink is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van verlies, teloorgang of beschadiging van enige documenten, boeken en andere gegevensdragers die aan Juralink zijn verstrekt. Verzending daarvan per post of koerier zijn altijd voor risico van cliënt en voor zijn rekening.

5.4. Een vordering tegen Juralink dient in ieder geval door Juralink schriftelijk te zijn ontvangen binnen één jaar na het moment waarop de feiten die tot de vordering hebben geleid bekend zijn geworden of redelijkerwijs bekend hadden kunnen zijn aan cliënt.

5.5. Juralink is niet aansprakelijk voor handelingen en / of het nalaten van handelingen door derden die door Juralink in verband met de instructie van de cliënt zijn aangetrokken. Door zijn instructie aan Juralink machtigt de cliënt Juralink om namens hem een beperking van de aansprakelijkheid van derden te accepteren.

5.6. De cliënt vrijwaart Juralink tegen alle aanspraken van derden die voortvloeien uit of op enigerlei wijze verbonden met de instructie van de cliënt en / of de voor de cliënt verrichte diensten. Deze vrijwaring is inclusief de kosten van rechtsbijstand.

6.1. Tenzij anders overeengekomen, worden de kosten die Juralink in rekening brengt gebaseerd op het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het betreffende uurtarief, zoals jaarlijks door Juralink vastgesteld. Juralink heeft het recht dit uurtarief van tijd tot tijd naar eigen goeddunken aan te passen.

6.2. Onkosten die Juralink maakt ten behoeve van de cliënt (zoals reiskosten, de kosten van de koeriers, de kosten van uittreksels, vertaalkosten, notariskosten, griffierechten etc.) worden afzonderlijk in rekening gebracht.

6.3. Alle bedragen zijn exclusief BTW.

6.4. Juralink zal cliënt voor verleende diensten factureren via e-mail of gewone post.

6.5. De facturen zijn betaalbaar binnen 14 dagen na de datum van de factuur. Als het gefactureerde bedrag niet op de rekening van Juralink is ontvangen binnen deze termijn, is cliënt automatisch in verzuim. Cliënt is aansprakelijk voor de betaling van de wettelijke rente over het openstaande bedrag sinds vervaldatum en de buitengerechtelijke incassokosten opgelopen door Juralink, welke in ieder geval 500 Euro zullen bedragen. Vanaf de datum van verzuim is cliënt niet gerechtigd tot enig uitstel, eigendomsvoorbehoud of verrekening.

6.6. Bezwaar tegen een factuur moet vergezeld gaan van schriftelijke argumentatie en binnen een termijn van 14 dagen na de datum van de factuur worden verzonden. Bezwaren tegen de factuur schorten de betalingsverplichting niet op.

7. Juralink behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op zijn producen, zoals contracten, brieven, procedurele / gerechtelijke documenten, adviezen, juridische oordelen, verklaringen, artikelen en presentaties in de uiteindelijke of conceptvorm, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

8.1. Op de rechtsverhouding tussen Juralink en haar cliënten is Nederlands recht van toepassing.

8.2. Elk geschil tussen Juralink en een cliënt valt onder de exclusieve bevoegdheid van de Nederlandse rechter en zal in eerste instantie worden beslecht door de rechtbank te Amsterdam, Nederland.

9. Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld in het Nederland en het Engels. In geval van verschillen tussen beide versies heeft de Nederlandse versie voorrang.

Juralink Consultancy B.V.                – bijgewerkt augustus 2022 –

Heeft u een juridische vraag m.b.t. Rusland?

+31 6 464 17 838

Ons team is op werkdagen bereikbaar van 09:00 tot 18:00 uur.

Contactformulier
04 maart 2022

Update van (tegen-)maatregelen


Gelet op de ontwikkelingen, volgen maatregelen en tegenmaatregelen elkaar snel op. We verwijzen u daarom naar een uitgebreid over...

Onze locaties

 • Moskou
 • Keulen
 • St. Petersburg
 • Amsterdam
 • Oekraïne / Wit Rusland
 • Nieuwezijds Voorburgwal 331B
  1012 RM Amsterdam

  Neem aub contact op voor dringende correspondentie
 • Juralink Keulen

  + 49 152 071 696 44
 • Juralink Moskou

  +7 495 966 0456
  + 7 495 625 34 76 (fax)

  +7 903 749 87 59 (Lodewijk)

  OOO Juralink
  Krasnoproletarskaya ulitsa 16, gebouw 1, 4e etage
  127473 Moskou
  Russische Federatie

  Neemt u ingang 3 (bij het uithangbord van de delicatessenzaak “Братья Караваевы” - de broers Karavaev).
 • Juralink Oekraïne
  Juralink Wit Rusland

  +375 29 684 8085

 • Juralink St. Petersburg

  +7 812 374 65 75

  OOO Juralink-Gnius
  Nevsky Prospect 30, kantoor 3.12
  191011 St. Petersburg
  Russische Federatie

Onze partners