Update van (tegen-)maatregelen

Gelet op de ontwikkelingen, volgen maatregelen en tegenmaatregelen elkaar snel op. We verwijzen u daarom naar een uitgebreid overzicht van nieuwsberichten voor de zakelijke gemeenschap in Rusland. Het betreft een nieuwsbrief uitgegeven door de Association of European Businesses (AEB) die regelmatig word verzonden. Indien u zich wilt abonneren op deze gratis dienst van de AEB, kunt u dat doen via: https://aebrus.ru/en/subscribe/ (de namen van de velden zijn in het Russisch, maar van boven naar onder leest u: “voornaam”, “achternaam”, “emailadres”).

Voor vragen over de impact van de daar gepubliceerde (tegen)maatregelen met betrekking tot uw activiteiten, of andere vragen, kunt u contact met ons opnemen.

Webinar over gevolgen opzegging belastingverdrag op 9 februari 2022

De Nederlandse Ambassade in Moskou en het Consulaat-Generaal in St. Petersburg organiseren interessante webinars. Wij wijzen u in het bijzonder op het volgende.

Op 9 februari 2022 is er een webinar getiteld “Consequences denunciation bilateral tax treaty between the Netherlands and Russia for (Dutch) companies”. Het bilaterale belastingverdrag of DTT tussen Rusland en Nederland is per 1 januari 2022 geëindigd en dit heeft gevolgen voor onder meer de door bedrijven verschuldigde dividend-, rente- en royalty’s. Een van de sprekers is Paul van der Pol, fiscaal jurist bij Juralink.

Details over het webinar:

– Tijd: 14:00 (CET), 16:00 (MSC)

– ZOOM-platform

– Taal; Engels

– Duur: 1u

Registratie:

via e-mail naar MOS-Economics@minbuza.nl onder vermelding van uw naam, e-mailadres, bedrijf en “9 februari DTT”.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar https://www.linkedin.com/company/nederlandse-ambassade-in-moskou-russische-federatie?

Versoepelde visa procedure voor naaste verwanten van Russische burgers

Sinds 1 september 2021, geldt een versoepelde visa procedure voor in het buitenland wonende naaste verwanten van Russische burgers. Een Russische ingezetene van, bijvoorbeeld, Nederland kan nu een visumaanvraag voor zijn/haar naaste verwanten indienen via de plaatselijke diplomatieke post of consulaat. Het is niet meer nodig een officiële uitnodiging te verkrijgen van het Russische Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Bovendien kunnen de buitenlande verwanten een multiple entry visa krijgen met een duur tot een jaar lang. Anders dan de term ‘naaste’ doet vermoeden, geldt de procedure niet alleen voor echtgeno(o)t(e) en kinderen maar ook voor (groot)ouders en kleinkinderen.

Deze nieuwe regel is van kracht geworden op 1 september 2021 en volgt uit art. 1 lid 3 van Federale Wet Nr. 270-FZ van 01-07-2021.

Heeft u verdere vragen over de versoepelde visa procedure, neemt u dan gerust contact met ons op.

Einde voor belastingverdrag met Rusland-update

Update April 9, 2021: de Russische regering heeft het besluit genomen om het wetsontwerp ter beëindiging van het belastingverdrag voor te leggen aan de Staats Doema. Als de Doema het ontwerp voor 1 juli 2021 aanneemt, zal het belastingverdrag eindigen per 1 januari 2022. Als het ontwerp na 1 juli wordt aangenomen, zal het belastingverdrag pas per 1 januari 2023 eindigen.

Het belastingverdrag met Nederland zal, na opzegging door Rusland, binnenkort eindigen. Het wetsvoorstel daartoe circuleert sinds december en er lijkt geen compromis binnen handbereik te liggen.

Als het voorstel door de doema is goedgekeurd, zal de Russische regering het verdrag voor 1 juli beëindigen. Vanaf 2022 liggen de belastingtarieven voor dividenduitkeringen, rente en royalties dan een stuk hoger. Een dividenduitkering vanuit Rusland naar Nederland wordt volgend jaar belast met 15 procent in plaats van 5 procent, voor rente en royalties is dat 20 procent in plaats van 0. Daarnaast verdwijnen de afspraken tussen beide landen over wie wanneer heffingsbevoegd is. Meer over de achtergronden en consequenties van opzegging van het belastingverdrag in Raam op Rusland, waarin Lodewijk Schlingemann van Juralink wordt bevraagd.

E-visa voor Rusland

Nu de verspreiding van het Covid-19-virus naar de mening van de Russische autoriteiten voldoende is ingeperkt, volgt naar verwachting de introductie van een nieuw type visum voor reizen naar Rusland: het ‘Uniforme e-visa’. Dit type visum is geldig in de hele Russische Federatie voor een kort verblijf voor gast- of zakenbezoeken, toerisme of deelname aan wetenschappelijke, culturele, sociaal-politieke, economische en sportevenementen. Een uitnodiging is niet vereist.

De burgers van 52 landen kunnen het Uniforme e-visum aanvragen, waaronder Oostenrijk, België, Duitsland, Spanje, Italië, Nederland en Frankrijk.

Visumaanvragen kunnen online worden ingediend via een speciale website en via een mobiele app van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het Uniforme e-visum is een visum voor één binnenkomst met een geldigheidsduur van 60 dagen vanaf de registratiedatum. De toegestane verblijfsduur in de Russische Federatie op basis van dit visumtype is niet meer dan 16 dagen vanaf de datum van binnenkomst.

Uniforme e-visa worden afgegeven binnen 4 kalenderdagen vanaf de datum van de aanvraag.

Ontslag: recente ontwikkelingen

Voor de periode 2018 – eerste helft van 2020 hebben illegaal ontslagen werknemers 602.308.745 roebel (ongeveer 6,6 miljoen euro) van hun werkgevers ontvangen via de rechtbank.

Dit cijfer toont aan dat werknemers in Rusland actief hun rechten verdedigen in de rechtbank, en dat werkgevers nog steeds veel fouten maken bij het ontslaan van de werknemers.

Op 9 december 2020 heeft het Russische Hooggerechtshof goedkeuring gegeven voor een groot onderzoek naar rechtszaken met betrekking tot de beëindiging van een arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever (https://www.vsrf.ru/documents/all/29463/). In dit document analyseert de Hoge Raad de fouten van rechtbanken en legt uit hoe de wettelijke ontslagbepalingen moeten worden toegepast.

Een van de belangrijkste punten van dit onderzoek is dat rechtbanken het principe van menselijkheid moeten toepassen met betrekking tot werknemers. Het is verboden de arbeidsrechtelijke instrumenten alleen te gebruiken voor het ontslaan van een werknemer. Er moet rekening worden gehouden met de omstandigheden van de specifieke situatie.

In zijn enquête noemde het Hooggerechtshof een interessant geval. Het betreft het ontslag van een externe medewerker wegens verzuim op het werk. Deze medewerker werkte aanvankelijk op kantoor. Daarna begon hij vanuit huis te werken. Dit was afgesproken met de werkgever. Er zijn echter geen wijzigingen in de arbeidsovereenkomst gemaakt. Op een dag (na een aantal jaren thuiswerken!) besloot de werkgever de werknemer te ontslaan wegens langdurige afwezigheid op het werk. De werknemer heeft een rechtszaak aangespannen en de rechtbank heeft in deze zaak de kant van de werknemer gekozen. De rechtbank gaf aan dat de werknemer en de werkgever overeenstemming hebben bereikt over het op afstand verrichten van werk. De werkgever was degene die verantwoordelijk is voor de juiste formalisering van de overeenkomst.

Wij willen u eraan herinneren dat per 1 januari 2021 de wijzigingen van de arbeidswet van de RF betreffende werken op afstand in werking zijn getreden. In de loop van dit jaar is werken op afstand onze nieuwe realiteit geworden, en nu is het meer dan ooit belangrijk om te beschikken over juridisch correcte interne voorschriften en arbeidsovereenkomsten in verband met werken op afstand.

Ons team adviseert u graag over alle nuances van de nieuwe wetgeving en kan alle nodige documenten uitwerken. Voor vragen kunt u contact met ons opnemen.

Rusland dreigt DTT met Nederland te beëindigen

Eerder al zijn Cyprus, Malta en Luxemburg onder druk gezet om te onderhandelen over een ​​bronbelastingtarief van 15% op de meeste dividend- en rentebetalingen in hun verdragen ter voorkoming van dubbele belastingen (‘DTT’). Rusland is er echter niet in geslaagd een soortgelijke overeenkomst te bereiken met Nederland. Rusland dreigt nu het Russisch-Nederlandse DTT te beëindigen.

De DTT-beëindiging tussen Rusland en Nederland zou resulteren in:

• Herleving van de belastingdruk voor Nederlandse ingezetenen (20% voor rente- en royaltybetalingen en 15% voor dividenden);

• Moeilijkheden bij het verkrijgen van een buitenlands belastingvermindering (geen buitenlandse belastingvermindering voor natuurlijke personen en rechtspersonen voor dividendinkomsten, en een enorme documentatielast voor het verkrijgen van een buitenlandse belastingvermindering voor overig passief inkomen);

• Verhoging van de belastingverplichtingen voor Russische bedrijven en natuurlijke personen, aangezien andersom de Nederlandse belastingvermindering komt te vervallen;

Vorige week kondigde het ministerie van Financiën van de Russische Federatie aan te starten met een wetsontwerp ter beëindiging van de DTT. Gezien de bestaande opzeggingsprocedure (kennisgeving moet ten minste zes maanden vóór het beëindigingsjaar worden gedaan), zou de nieuwe belastingwerkelijkheid vanaf 2022 een feit kunnen zijn. Belastingbetalers hebben dus nog een jaar de tijd om het effect op hun bedrijf en eventuele herstructureringsmogelijkheden te overwegen.

Bovendien is er nog steeds een kans dat beide landen tot een gezamenlijk akkoord komen. Vergelijkbare aankondigingen over het verdrag Malta-Rusland werden namelijk gepubliceerd toen de onderhandelingen met Malta in een impasse waren geëindigd. De partijen slaagden er echter uiteindelijk in een compromis te vinden en de DTT tussen Rusland en Malta werd herzien. Een dag na de aankondiging van de verdragsbeëindiging bevestigde het Russische ministerie van Financiën dat het nog steeds bereid is om een ​​compromis met Nederland te vinden en verdere onderhandelingsrondes niet volledig uitsluit.

We houden u op de hoogte van dit onderwerp en zullen u op verzoek graag verder informeren.

Buitenlands filiaal in plaats van Russische onderneming

Buitenlandse bedrijven hoeven voor bepaalde activiteiten niet langer een aparte onderneming in Rusland te registreren. Het ministerie van Economische Ontwikkeling van de R.F. gaat toestaan dat een buitenlands filiaal een ​​licentie in Rusland krijgt. Dan is het niet meer noodzakelijk is om een ​​aparte Russische onderneming op te richten. Het wetsontwerp zou van toepassing worden op een breed scala van zakelijke sectoren en dient om de toegang van buitenlandse investeerders tot de Russische markt te vergemakkelijken.

Op dit moment is de verlening van een licentie alleen mogelijk aan de bedrijven die in Rusland zijn gevestigd en geregistreerd zijn (bij het “Unified State Register of Legal Entities (USRLE)”). Filialen van buitenlandse rechtspersonen worden geregistreerd in een afzonderlijk accreditatieregister (“Register van geaccrediteerde filialen en vertegenwoordigingen van buitenlandse bedrijven”), dat wordt bijgehouden door de Russische federale belastingdienst. Momenteel zijn er meer dan 2000 filialen geregistreerd. Vanwege dit verschil is het nodig om een Russische dochteronderneming op te richten wanneer je als buitenlands bedrijf in Rusland zaken wil doen die onder de vergunningsregeling vallen. Dankzij de wetswijzigingen krijgen Russische en buitenlandse bedrijven gelijke kansen, zonder extra administratieve lasten.

Op basis van het ontwerp kunnen filialen van buitenlandse bedrijven een licentie krijgen op basis van hun registratienummer en de datum van registratie in het Accreditatieregister. Er zouden 52 soorten activiteiten onder de nieuwe verordening komen te vallen, o.a. onderwijs, geneeskunde, passagiersvervoer en geneesmiddelen.

De maatregel wordt gezien als een stimulans voor buitenlandse ondernemingen om uit te breiden, geld te investeren in de Russische economie en nieuwe banen te creëren. Maar de toegang tot de markt wordt niet voor alle buitenlandse entiteiten gemakkelijker. Voor de financiële sector zijn er bijvoorbeeld geen wijzigingen: de Centrale Bank van Rusland geeft buitenlandse bedrijven geen vergunning om bankactiviteiten uit te oefenen.

Indien u meer wilt weten over zakendoen in Rusland, de keuze van de juiste rechtsvorm voor uw activiteiten, de voor- en nadelen van een Russische dochtermaatschappij vs. een buitenlandse vestiging, de te verwachten kosten, juridische en administratieve rapportageverplichtingen, dan adviseren wij u graag verder.

Onze locaties

 • Moskou
 • Keulen
 • St. Petersburg
 • Amsterdam
 • Oekraïne / Wit Rusland
 • Nieuwezijds Voorburgwal 331B
  1012 RM Amsterdam

  Neem aub contact op voor dringende correspondentie
 • Juralink Keulen

  + 49 152 071 696 44
 • Juralink Moskou

  +7 495 966 0456
  + 7 495 625 34 76 (fax)

  +7 903 749 87 59 (Lodewijk)

  OOO Juralink
  Krasnoproletarskaya ulitsa 16, gebouw 1, 4e etage
  127473 Moskou
  Russische Federatie

  Neemt u ingang 3 (bij het uithangbord van de delicatessenzaak “Братья Караваевы” - de broers Karavaev).
 • Juralink Oekraïne
  Juralink Wit Rusland

  +375 29 684 8085

 • Juralink St. Petersburg

  +7 812 374 65 75

  OOO Juralink-Gnius
  Nevsky Prospect 30, kantoor 3.12
  191011 St. Petersburg
  Russische Federatie

Onze partners